نجات 4کارگر از آوار ساختمان

ریزش ناگهانی ساختمان در حال تخریب باعث گرفتار شدن 4کارگر زیر آوار شد که خوشبختانه همگی آنها از مرگ نجات یافتند.