دردسر بزرگ دوستی تلگرامی

دوستی تلگرامی دختر دانشجو با پسر بنگاه‌دار پایان خوشی نداشت و هر دوی آنها را به دردسر بزرگی انداخت.