19
شنبه 30 شهریور 1398
شماره 7764
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خیلی از شغل‌ها را دیگر در خیابان نمی‌بینیم. حتی نام کسب و کارشان به گوش‌مان آشنا نیست و آن چند شغل انگشت‌شمار باقی‌مانده که به گوش و چشم‌مان غریبی نمی‌کند هم دیگر با آن سبک و سیاق سابق نیستند.
تغییرات روزگار، کدام صنف‌ها را در معرض نابودی قرار داده است؟

زیر تیغ انقراض

گفت‌وگو با روسای صنف‌ سمساران، گرمابه‌داران، وانت‌بارها و تودوزی‌‌کاران خودرو
خودشان را زنده نگه داشته‌اند اما چه زنده ماندنی؟ حال و روزشان مانند بیمار در حال احتضاری است که تنها به دم‌و‌بازدمی کفایت می‌کند.