8
شنبه 13 مرداد 1397
شماره 7447
ادب‌وهنر
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

از آشنایی با شما مشعوفم

کافه‌نشینی و گپ و گفت با احمد پوری در یک عصر تابستانی
گزارش
ساعت شش و ربع در پارک بهجت‌آباد قدم می‌زدیم. چون زودتر از وقت رسیده بودیم به قرارمان با جناب احمد پوری که ساعت شش و سی دقیقه بود و در کافه‌ای همان حوالی. همان موقع پوری زنگ زد و گفت که رسیده است.