دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 16 و ایثارگران- 4

نکته ظریفی که در ماده63 قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد و بی‌توجهی به آن می‌تواند موجبات تضییع حقوق شاکیان را فراهم کند