دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده16 و ایثارگران - 8

از موارد مهم دیگری که در ارتباط با کمیسیون ماده16 قابل بررسی است، ضمانت اجرایی احکام صادره این کمیسیون است.