آن 10کشور و ایران ما!

کم‌کردن از مصرف انرژی‌های فسیلی و بیشتر کردن سرمایه‌گذاری روی انرژی سبز این روزها دیگر یک سرگرمی و ‌رؤیا نیست و تجربه دیگر کشورهایی که نفت ندارند یا کمتر دارند، نشان داده که محدودیت، خلاقیت می‌آورد.