گندم همچنان در تله قیمت‌گذاری دستوری

با وجود آنکه قیمت‌گذاری دستوری امسال در بازار گندم بحران ایجاد کرد، دولت می‌خواهد سال آینده همان مسیر قبلی را ادامه دهد
مشکلات قیمت‌گذاری دستوری گندم امسال ضربه بزرگی به کشاورزان زد و اکنون به بحث افزایش واردات دامن زده، اما دولت قصد دارد برای سال آینده هم قیمت‌های دستوری برای خرید گندم تعیین کند.