پرداخت وام اشتغال خانگی به شاغلان دولتی ممنوع شد

طبق مصوبه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، کارمندان دولت و همسران آنها از دریافت تسهیلات اشتغال خانگی منع شدند
عنوان گزارش درست است. شاغلان دولتی و همسران آنها از دریافت تسهیلات اشتغال منع شدند