بیم و امیدهای قرارداد کار الکترونیک

وزیرکار می‌گوید: آیین‌نامه اجرایی نظارت بر قراردادهای کارگری و کارفرمایی در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است
ایجاد سامانه جامع روابط کار یکی از اتفاقات مثبت در بازار کار بوده که امیدها را برای احیای امنیت شغلی کارگران زنده کرده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه اکنون آیین‌نامه اجرایی نظارت بر قراردادهای کارگری و کارفرمایی در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است، ابراز امیدواری می‌کند با ثبت قراردادهای کار در سامانه جامع و الکترونیک شدن آنها، رواج قراردادهای سفیدامضا در بازار کار به حداقل برسد.