3روند سیاست جهانی در 3دهه اخیر

​​​​​​​طی 3دهه گذشته، 3روند به‌طور محسوس در سیاست جهانی شاخص بوده است؛ بحران‌های منطقه خاورمیانه، خیزش چین و چرخش مرکز ثقل روابط بین‌الملل به سمت آسیا و افول نظم جهانی پس از جنگ سرد.