به تهران آمدیم اما...

مصایب گردشگران در شهری که شب‌‌ها به خواب می‌رود
مقصد سفرشان تهران است. برای پرسه‌زدن در شهر و فهم فرهنگ روزمره و تماشای معماری‌ پایتخت آمده‌اند؛ برای آنکه در اقامتی چندروزه‌ تهران را ببینند و به موزه‌ها و کاخ‌ها بروند؛ اما تهران تماشایی در روز، شب‌ها فرصتی برای تماشا ندارد.