برخورد قانونی با 200 سرویس مدرسه فاقد استاندارد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با تأکید بر لزوم ثبت نام اطلاعات کامل راننده و خودرو در سامانه سرویس مدارس در دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی