شهر در رسانه‌ها

شهر پیاده‌محور؛ اولویت شهردار منتخب