7 بحران، ‌12 راهکار

«هشدارنامه» 292 اندیشمند و استاد دانشگاه برای عبور از چالش ها
292نفر از اندیشمندان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان کشور در نامه‌ای با برشمردن چالش‌های اصلی کشور نوشته‌اند: وقت آن است که با صداقت، صراحت و شفافیتِ تمام و با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران برای کوتاهی‌ها در بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات، با گفتمان اصلاحی و ملی در حل مشکلات کشور اهتمام ورزیم.