کسانی که قانون را بر نمی‌تابند مصداق دیکتاتور هستند

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اقدامات اط0رافی0ان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دوره‌های نهم و دهم گفته است: کسی که قانون را برنتابد دیکتاتور است.